آرشیو اخبار

نشست هیأت امنا

اولین جلسه هیأت امنای مستقل دانشگاه کاشان رأس ساعت 13روز پنجشنبه مورخ92/12/22 با حضور اعضاء در سالن شهدای جهادعلمی طبقه 15 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل گردید. دراین جلسه مواردی مطرح و تصمیم گیری بعمل آمد. لازم به ذکر است که صورتجلسه پس از تائیدوامضای وزیر محترم علوم ، تحقیقات وفناوری در وب سایت ارائه می گردد.

ادامه مطلب