اعضای کمیسیون دائمی

اعضای حقوقی کمیسیون دائمی هیات امناء


1- دکتر حسین عسگریان ابیانه رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه کاشان؛

2- دکتر عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان و دبیر هیأت امناء؛

3- دکتر شهاب کسکه معاون مرکز در امور هیأتهای ممیزه و نماینده دفتر هیأت امنای مرکزی
4- دکتر قاسمی نماینده سازمان مدیریت و  برنامه ریزی استان اصفهان در کمیسیون دائمی
     

 

اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امناء

1-دکتر عباس اقبالی عضو کمیسیون

2-دکتر قنبرعلی شیخ زاده عضو کمیسیون

3-دکتر عباس لقمان عضو کمیسیون