اعضای کمیسیون دائمی

اعضای حقوقی کمیسیون دائمی هیات امناء


1- دکتر حسین عسگریان ابیانه         رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه کاشان؛

2- دکتر عباس زراعت رئیس              دانشگاه کاشان و دبیر هیأت امناء؛

3- دکتر شهاب کسکه                        معاون مرکز در امور هیأتهای ممیزه و نماینده دفتر هیأت امنای مرکزی

4- سرکار خانم شمسی فراهانی          نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

 

اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امناء

1-دکتر عباس اقبالی                            عضو کمیسیون دائمی

2-دکتر قنبرعلی شیخ زاده                  عضو کمیسیون دائمی

3-دکتر عباس لقمان                            عضو کمیسیون دائمی