برنامه زمانی کمیسیون دائمی

برنامه جلسات کمیسیون دائمی

 

 

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

ملاحظات

1

چهارشنبه

1392/11/16

10 الی 12

دفتر هیأت امنای مرکزی وزارت علوم

جلسه شماره 1

2

یکشنبه

1393/03/11

10 الی 12

"

جلسه شماره 2

3

پنجشنبه

1393/03/29

10الی 14

قمصر -پژوهشکده اسانسهای طبیعی

جلسه شماره 3

4

شنبه

1393/09/29

9الی11

دفتر هیأت امنای مرکزی وزارت علوم

جلسه شماره 4

5

دوشنبه

1394/03/11

10الی12

دفتر هیأت امنای مرکزی وزارت علوم

جلسه شماره 5

6

شنبه

1394/08/30

10الی12

دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جلسه شماره 6

7

یکشنبه

1395/04/27

10الی12

دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جلسه شما