اعضای هیأت امناء

اعضای حقوقی:

1- دکتر منصور غلامی                              وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء؛

2- دکترعبدالرضا باقری                           رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه؛

3- دکترعباس زراعت                             رئیس دانشگاه کاشان و دبیر هیأت امناء؛

4- دکترحسین عسگریان ابیانه               رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه؛

5- دکترامیرحسین آقاجانی                    نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور؛

اعضای حقیقی:

(به ترتیب حروف الفبا)

1- دکتر حسن دقیق                                عضو هیأت امناء؛

2-دکتر عباس رضایی                                   عضو هیأت امناء و استاندار اصفهان؛

 3- مهندس علی سعیدی                          عضو هیأت امناء.

4- دکتر بهزاد سلطانی                             عضو هیأت امناء؛

5- دکترمجتبی شریعتی نیاسر                عضو هیأت امناء؛

6- دکتر رضا منصوری                             عضو هیأت امناء؛