برنامه جلسات هیات امنا

 

 

 

                                                        


برنامه جلسات هیات امناء

 

 

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

ملاحظات

1

پنج شنبه

1392/12/22

13 الی 15

سالن  شهدای جهاد علمی طبقه 15 وزارتخانه علوم

جلسه شماره 1

2

دوشنبه

1393/6/24

8.30 الی 12

دفتر وزیرمحترم

جلسه شماره 2

3

شنبه

1393/10/20

8 الی 10

دفتر وزیرمحترم

جلسه شماره 3

4

سه شنبه

1394/04/30

9الی 11

دفتر وزیرمحترم

جلسه شماره 4

5

سه شنبه

1394/10/16

8:30الی 11

دفتر وزیرمحترم

جلسه شماره 5

6

سه شنبه

1395/06/02

8:30الی 11

دفتر وزیرمحترم

جلسه شماره 6