اصلاحیه صورتجلسه (تغییر نام دانشکده منابع کویری آران و بیدگل به دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین آران و بیدگل)

۳۰ مهر ۱۳۹۴ | ۱۴:۰۴ کد : ۶۴۶۲ انتصابات جدید وزارت علوم تحقیقات وفن آوری
تعداد بازدید:۸۰۲
اصلاحیه دستور هجدهم صورتجلسه شماره۱۵/۱۲۰۶۶۵ چهارمین نشست هیات امنا
اصلاحیه دستور هجدهم صورتجلسه شماره ۱۵/۱۲۰۶۶۵ چهارمین نشست هیات امنا

 توضیح اینکه دستور هجدهم صورتجلسه چهارمین نشست هیات امنا مورخ ۹۴/۴/۳۰ تغییر نام دانشکده منابع کویری اران و بیدگل به دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین آران و بیدگل اصلاح می گردد.

نظر شما :