هیات امنا

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   دکتر عباس   زراعت   031/5511114   zeraat@kashanu.ac.ir   دانشگاه کاشان -سازمان مرکزی - فاز یک   رئیس دانشگاه کاشان ودبیر هیات امنای دانشگاه کاشان 
 2   دکترمحسن   شاطریان   031/55913221   Shaterian@kashanu.ac.ir   دانشگاه کاشان -سازمان مرکزی - فاز یک   مشاور رئیس و مسئول دبیرخانه هیات امنا 
 3   مرضیه   محق   031-55912141   um@kashanu.ac.ir   دانشگاه کاشان -سازمان مرکزی - فاز یک   کارشناس هیات امنا