هیات امنا

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • برنامه جلسات

برنامه جلسات کمیسیون دائمی

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

ملاحظات

1

چهارشنبه

1392/11/16

10 الی 12

دفتر هیأت امنای مرکزی وزارت علوم

جلسه شماره 1

2

یکشنبه

1393/03/11

10 الی 12

"

جلسه شماره 2

3

پنجشنبه

1393/03/29

10الی 14

قمصر -پژوهشکده اسانسهای طبیعی

جلسه شماره 3

4

شنبه

1393/09/29

9الی11

دفتر هیأت امنای مرکزی وزارت علوم

جلسه شماره 4

5

دوشنبه

1394/03/11

10الی12

دفتر هیأت امنای مرکزی وزارت علوم

جلسه شماره 5

6

شنبه

1394/08/30

10الی12

دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جلسه شماره 6

7

یکشنبه

1395/04/27

10الی12

دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جلسه شماره 7

 

     
                    
                
   
                                                               


برنامه جلسات هیات امناء

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

ملاحظات

1

پنج شنبه

1392/12/22

13 الی 15

سالن  شهدای جهاد علمی طبقه 15 وزارتخانه علوم

جلسه شماره 1

2

دوشنبه

1393/6/24

8.30 الی 12

دفتر وزیرمحترم

جلسه شماره 2

3

شنبه

1393/10/20

8 الی 10

دفتر وزیرمحترم

جلسه شماره 3

4

سه شنبه

1394/04/30

9الی 11

دفتر وزیرمحترم

جلسه شماره 4

5

سه شنبه

1394/10/16

8:30الی 11

دفتر وزیرمحترم

جلسه شماره 5

6

سه شنبه

1395/06/02

8:30الی 11

دفتر وزیرمحترم

جلسه شماره 6

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازديد از اين صفحه : 994