هیات امنا

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اعضای کمیسیون دائمی
 
اعضای حقوقی و حقیقی:

1-جناب آقای دکتر حسین عسگریان ابیانه رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه کاشان؛

2-جناب آقای دکتر عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان و دبیر هیأت امناء؛

3-جناب آقای دکتر شهاب کسکه معاون محترم مرکز در امور هیأتهای ممیزه و نماینده دفتر هیأت امنای مرکزی

4-جناب آقای دکتر نوری خواه نماینده محترم معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهور؛                                                       

5-جناب آقای دکتر حسن شریفی عضو کمیسیون دائمی دانشگاه کاشان؛
 
6 - جناب آقای دکتر سعید گلابی عضو کمیسیون دائمی دانشگاه کاشان؛

7-جناب آقای دکتر حسن دقیق عضو کمیسیون دائمی دانشگاه کاشان.
تعداد بازديد از اين صفحه : 1195